Policys och riktlinjer

ESK ställer sig bakom RF:s plan mot sexuella trakasserier
Inom idrotten ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuella läggning. Inom idrotten accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller sexuell diskriminering. Det är utgångspunkterna för den policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering Riksidrottsstyrelsen arbetat fram.
RF får med jämna mellanrum telefonsamtal från förbund, föreningar eller enskilda människor som vill ha råd om hur de ska hantera situationer där de upplevt sexuella trakasserier. Policyn och handlingsplanen är tänkt att vara ett stöd i sådana fall. Dessutom finns en konkret vägledning som ska ge vägledning för den som utsätts eller för den organisation där det förekommer sexuella trakasserier.
Sexuella trakasserier kan ta sig många olika uttryck. Samma handling kan i vissa fall uppfattas som trakasserande och i andra som harmlös. Ofta handlar skillnaden om vilken relation de inblandade har till varandra. Det är alltid den som utsätts för handlingen som avgör om den är trakasserande eller inte.

Om något händer dig, tala med någon av:
Mikael Lundin 0703-773414
Anna Wigren 0736-434 645
 

Länkar:
Policyn och Vägledning från RF
Barnombudsmannen
BRIS
Rädda barnen
SISU idrottsutbildarna